Leucorrhinia dubia - Small Whiteface
Leucorrhinia dubia - Small Whiteface