Polyommatus dolus - Furry Blue
Polyommatus dolus - Furry Blue

Polyommatus dolus - Furry Blue
Polyommatus dolus - Furry Blue

Polyommatus dolus - Furry Blue
Polyommatus dolus - Furry Blue

Polyommatus dolus - Furry Blue
Polyommatus dolus - Furry Blue

Polyommatus dolus - Furry Blue
Polyommatus dolus - Furry Blue

Polyommatus dolus - Furry Blue
Polyommatus dolus - Furry Blue